Press ESC to close

Universal Century

1 Article
1092

นับแต่สงครามเปิดฉากขึ้นใน ปี U.C. 0079 จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามในปี U.C. 0153 เป็นระยะเวลาราว 74 ปี ที่มนุษยชาติต้องเผชิญหน้ากันเองเพราะความขัดแย้ง